kacha badam lyrics
kacha badam lyrics

Song:  Badam Badam Kacha Badam
Singer:  Bhuban Badyakar
Lyrics:  Bhuban Badyakar
Music:  Bhuban Badyakar

“kacha badam lyrics”

Paayar tora hatar

bala thake jodi siti
Golden chain diye

jaabin
tate soman soman

tomra badam paban
Badam badam ae

dada kacha badam
Amar kache naiko

bubu bhaja badam
Amar kache pabe subu

kaacha badam
Badam badam ae

dada kacha badam
Amar kache naiko

bubu bhaja badam
Badam badam ae

dada kacha badam
Amar kache pabe subu

kaacha badam
Mobile body gulu

paanch taka daam
Paayar tora hatar bala

thake jodi siti
Golden chain

diye jaabin
Tate soman soman

tomra badam paban
Kaacha Badam

khalyo kaacha badam
Kaacha Badam

khalyo kaacha badam
Jo koi khaave

energy si lyave
Jo koi khaave

energy si lyave
Time paas ki

cheej hai
Jis se thand

najdeek naa aave
Kha lyo re

Kacha badam
khalyo kacha badam

Kacha badam
khalyo kacha badam

Kacha badam
khalyo kacha badam

Kacha badam
khalyo kacha badam

Badam badam ae
dada kacha badam

Amar kache naiko
bubu bhaja badam

Badam badam ae
dada kacha badam

Amar kache pabe subu
kaacha badam

Suno bhai
Kise bewafa ko

bhulana ho
Mehfil me rang

jamana ho
Soman soman tomra

badam paban
Kise bewafa ko

bhulana ho
Mehfil me rang

jamana ho
Rusya hoya fuffad

manana ho
Long drive pe

jana ho
Badam badam ae

dada kacha badam
Kacha badam

khalyo kacha badam
Kacha badam

khalyo kacha badam
Kacha badam

khalyo kacha badam
Kacha badam

khalyo kacha badam
Mobile body gulu

paanch taka daam
Paayar tora hatar

bala thake jodi siti
Golden chain diye jaabin

tate soman soman
tomra badam paban

Spread the love

5 thoughts on “kacha badam lyrics”

Leave a Comment